BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podrĂŞczne

 • Strona G³ówna
 • PoleĂŚ ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • SkÂład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • UchwaÂły
 • ProtokoÂły z sesji Rady Gminy

 • URZÂĄD GMINY
 • WĂłjt Gminy
 • Struktura UrzĂŞdu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • OÂświad. majÂątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • UchwaÂły Rady Gminy
 • ZarzÂądzenia WĂłjta Gminy
 • Podatki i opÂłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • BudÂżet
 • Informator BudÂżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KÂŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja ObsÂługi
 • Rejest zmian

 • ZAKOÑCZENIE EMISJI OBECNEJ WERSJI BIULETYNU
  Administracja

  Z DNIEM 01 GRUDNIA 2008 ROKU ZAKOÑCZONO EMISJÊ OBECNEJ WERSJI BIULETYNU  NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIÊ POD ADRESEM HTTP://BIP.UG-KLODZKO.DOLNYSLASK.PL 

  (Czytaj więcej... | 324 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 01-12-2008 o godz. 11:17:03


  Informacja Dyrektora ZGMiK w sprawie sprzedaÂży zbĂŞdnych skÂładnikĂłw majÂątku rucho
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 90 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 28-11-2008 o godz. 11:06:12


  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY zawierajace informacje ekofizjograficzne o srodowisku
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 116 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 31-10-2008 o godz. 11:39:21


  OG£OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO G£ÓWNEGO KSIÊGOWEGO W ZGM I K
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 251 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 12-09-2008 o godz. 09:51:11


  Wydanie decyzji srodowiskowej
  Administracja

  Wszczyna siĂŞ postĂŞpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji srodowiskowej...

  (Czytaj więcej... | 682 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 06-08-2008 o godz. 13:16:33


  OGÂŁOSZENIE W SPRAWIE DOÂŻYNEK W GMINIE KÂŁODZKO W DNIU 14 WRZEÂŚNIA 2008 ROKU
  Administracja

  KÂłodzko, dnia 15 lipca 2008 roku

   OGÂŁOSZENIE  postĂŞpowanie prowadzone w formie zapytania cenowego z wy³¹czeniem przepisów ustawy Prawo zamówieĂą publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 przedmiotowej ustawy. 
  Gmina KÂłodzko zawiadamia, Âże przystÂąpiÂła do realizacji nastĂŞpujÂących usÂług i zakupów 
   w ramach DoÂżynkowego Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej, który odbĂŞdzie siĂŞ w dniu 
  14 wrzeÂśnia 2008 roku w Roszycach w Gminie KÂłodzko:

  (Czytaj więcej... | 1280 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 15-07-2008 o godz. 14:27:13


  OgÂłoszenie WĂłjta Gminy
  Administracja Wójt Gminy KÂłodzko ogÂłasza otwarty konkurs ofert na realizacjĂŞ zadania publicznego z zakresu edukacji, oÂświaty i wychowania

  (Czytaj więcej... | 898 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 09-07-2008 o godz. 15:40:24


  Informacja o wynikach naboru - referent ds. organizacyjnych
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 112 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił admin dnia 05-07-2008 o godz. 10:55:06


  Roboty malarskie w Przedszkolu Gminnym w OÂłdrzychowicach KÂł.
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 215 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił admin dnia 05-07-2008 o godz. 10:50:36


  Roboty remontowe w Przedszkolu Gminnym w Jaszkowej Dolnej
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 215 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił admin dnia 05-07-2008 o godz. 10:47:19


  WYMIANA WYKÂŁADZIN PCV W JEDNOSTKACH OSWIATOWYCH GMINY
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 123 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 25-06-2008 o godz. 08:38:39


  Remont klatki schodowej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 183 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 20-06-2008 o godz. 09:21:24


  OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE w REFERACIE ORGANIZAC.
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 290 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 11-06-2008 o godz. 14:29:40


  WYKONANIE GARA¯U BLASZANEGO DLA POJAZDU URZÊDU GMINY w K£ODZKU
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 126 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 05-06-2008 o godz. 09:31:00


  OgÂłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzĂŞdnicze w referacie finansowym
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 405 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 5)

  Zamieścił redaktor dnia 29-05-2008 o godz. 10:55:37


  Konkurs na kandytatĂłw na dyrektora szkoÂły i przedszkola
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 146 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 22-04-2008 o godz. 08:45:05


  Regulamin Gminnego Funduszu OÂŚi GW.
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 96 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 21-04-2008 o godz. 12:58:23


  OGÂŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAÂŁU TECHNICZNEGO W ZGMiK
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 295 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 07-04-2008 o godz. 12:45:40


  Obwieszczenie WĂłjta w sprawie wydania decyzji Âśrodowiskowej
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 95 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 27-03-2008 o godz. 08:07:28


  OG£OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZÊDNICZE
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 305 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 17-03-2008 o godz. 13:53:58


  Zamiar zlecenia robĂłt remontowych, map i projektĂłw w roku 2008
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 346 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 05-03-2008 o godz. 10:43:40


  PRZETARG NA WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZÊDU GMINY W K£ODZKU
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 98 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 20-02-2008 o godz. 11:15:41


  KIEROWNIK O¦RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W K£ODZKU OG£ASZA NABÓR
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 193 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 15-02-2008 o godz. 08:30:43


  Informacja WĂłjta w sprawie wykazu nieruchomoÂści przeznaczonych do sprzedaÂży
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 1638 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 13-02-2008 o godz. 13:44:23


  ZAPROSZENIE DO Z£O¯ENIA OFERTY NA WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 230 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 05-02-2008 o godz. 14:42:12


  Zaproszenie do zÂłoÂżenia oferty przez inspektorĂłw nadzoru robĂłt elektrycznych
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 110 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 24-01-2008 o godz. 13:32:49


  KONKURS KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKO£Y PODSTAWOWEJ W ¯ELA¬NIE
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 137 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 22-01-2008 o godz. 09:00:17


  WÓJT GMINY K£ODZKO OG£ASZA
  Administracja

   Wójt Gminy KÂłodzko ogÂłasza otwarty konkurs ofert na realizacjĂŞ zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  (Czytaj więcej... | 810 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 21-01-2008 o godz. 14:49:05


  OgÂłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora d/s kontroli finanso
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 149 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 17-01-2008 o godz. 13:48:02


  KONKURS KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
  Administracja

  (Czytaj więcej... | 122 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 15-01-2008 o godz. 08:27:56


  Dane Adresowe
  UrzÂąd Gminy
  ul. Okrzei 8a
  57-300 KÂłodzko
  tel. (074)6474100
  fax. (074)6474103
  adres e-mail:
  gm-klod@netgate.com.pl

  Godziny urzĂŞdowania:
  od poniedziaÂłku do piatku
  od godz. 7.30 do godz. 15.30

  NIP: 883_10_06_280
  REGON: 000533788
  konto: 49 9523 0001 0000 2264 2000 0009 - Bank Spó³dzielczy w K³odzku

  Od dnia 01 maja 2008 funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza dostĂŞpna pod adresem http://www.eurzad.dolnyslask.pl

  Kto Online
  Aktualnie jest 7 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Wersja BIP
  RozporzÂądzenie MSWiA
  Wymagania techniczne
  ZaÂłoÂżenia
  Terminy realizacji
  ObowiÂązki podmiotĂłw

  Poradnik interesanta - Formularze do pobrania
  Procedura wydania dowodu osobistego
  Fundusz stypendialny
  Regulamin Gminnego Grantu
  Nagroda Roku
  Sprawy paszportowe


   · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Zalecana rozdzielczoœÌ ekranu 800x600 pixeli. Kodowanie polskich znaków ISO-8859-2
  WitrynĂŞ wykonano na podstawie systemu bazodanowego PHPNuke. PHPNuke jest oprogramowaniem na licencji GNU/GPL
  Utrzymanie i obs³uga techniczna na serwerach g³ównym i zapasowym firma NetGate.